Wakacyjna gra o gry [KONKURS]

W co lubicie grać z rodziną? Jakie gry uwielbiają Wasze Dzieci? Co możecie polecić innym? Zapraszam do zabawy – przyjemne z pożytecznym: opisz ulubioną grę (lub wiele gier) i zagraj o… gry!

 

„Wakacyjna gra o gry” to konkurs blogo-serwisu Mamkowo.pl i Mamkowego Sklepu. Wygrać można… no właśnie: gry – z oferty naszego sklepiku.

Które? Już Wy sobie wybierzecie 🙂

 

Napiszcie do mnie maila z opisem swojej ulubionej gry. Wcale nie musi ona być w ofercie Mamkowego Sklepu, gier jest przecież tyle na świecie… Ja sama wielu nie znam, a chętnie poznam i polecę dalej. Uważam bowiem, że gry rodzinne to świetna rozrywka, zawsze połączona z odrobiną nauki.

 

No więc otwieram konkurs (regulamin poniżej) i zapraszam do zabawy. Macie czas do końca wakacji, a ja będę sukcesywnie publikowała Wasze recenzje ulubionych planszówek (i innych gier). Ślijcie je na karolina@mamkowo.pl.

 

KOM

 

***

 

Regulamin konkursu „Wakacyjna gra o gry”

 1. Konkurs „Wakacyjna gra o gry” (zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem”) organizowany jest przez blogo-serwis Mamkowo.pl i Mamkowy Sklep (www.sklep.mamkowo.pl).
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne, Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje tym samym wszystkie zawarte w nim postanowienia. Uczestnictwo w Konkursie równoznaczne jest z akceptacją poniższych zgód:
  a.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie i usuwanie podanych przeze mnie przy rejestracji danych osobowych przez blogo serwis Mamkowo.pl praz Mamkowy Sklep (www.sklep.mamkowo.pl) w zakresie i w celu świadczenia usług w ramach niniejszego Konkursu tj. na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu oraz zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  b.
  Wyrażam zgodę na świadczenie przez blogo-serwis Mamkowo.pl oraz Mamkowy Sklep (www.sklep.mamkowo.pl) usług drogą elektroniczną oraz na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  c.
  Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojej odpowiedzi konkursowej na łamach blogo-serwisu Mamkowo.pl i Mamkowego Sklepu (www.sklep.mamkowo.pl).
 4. Konkurs polega na wskazaniu ciekawych gier rodzinnych (typu planszówki) oraz opisaniu ich i wysłaniu odpowiedzi na adres mailowy karolina@mamkowo.pl do 31 sierpnia 2018 r. Zgłoszenie powinno zawierać dane uczestnika Konkursu (imię, nazwisko i numer telefonu). W tytule wiadomości należy podać hasło: „Wakacyjna gra o gry”.
 5. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy Czytelnicy Mamkowo.pl zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagród nie wysyłamy za granicę).
 6. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 7. Niedopuszczalne jest zgłaszanie Prac Konkursowych naruszających prawo lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste , cudze prawa wyłączne (majątkowe albo osobiste) lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Organizatorowi przysługuje prawo do usunięcia Prac konkursowych, co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, iż zawarte w nim treści są niezgodne z zasadami wynikającymi z niniejszego ustępu.
 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 9 września 2018 r. przez Organizatora, trójka zwycięzców zostanie o tym fakcie poinformowana telefonicznie.
 9. Nagrodą w Konkursie są trzy gry z oferty Mamkowego Sklepu. Nagrody zostaną wysłane pocztą. Wygrana nie przekracza kwoty 760 zł, zatem wolna jest od podatku.
 10. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu. Decyzje Organizatora mają charakter ostateczny i nie podlegają zaskarżeniu.
 11. Prawo do składania reklamacji co do niezgodności Konkursu z niniejszym Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (mailowo na adres: karolina@mamkowo.pl). Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres raz numer telefonu i adres e-mail, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 20 (słownie: dwudziestu) dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 12. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów oraz dostarczenia i realizacji nagród. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

16 komentarzy do “Wakacyjna gra o gry [KONKURS]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *