300+: wnioski do końca listopada

Chcesz dostać 300 zł dla dziecka chodzącego do szkoły? Spiesz się z wnioskiem do ośrodka pomocy społecznej czy też urzędu gminy.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kto może wnioskować o pieniądze?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Tam, gdzie 500+

Wnioski można składać przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Składa się je w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Nie dla wszystkich

Uwaga! Pieniądze nie przysługują przedszkolakom, dzieciom chodzącym do zerówki oraz studentom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *