Polska w czasach zarazy – 27 lipca

Orientujecie się w tych wszystkich nakazach i zakazach? Prawo zmienia się dynamicznie, część restrykcji jest luzowana. Aby nie zwariować – polecam przeczytać.

Tekst jest aktualny na poniedziałek, 27 lipca, na godz. 17.00 🙂 Piszę to, bo wiecie, jak jest. Zaraz mogą wystąpić w telewizji i znów wszystko pozmieniać.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ – minimalna odległość między pieszymi to 1,5 metra (nie dotyczy rodziców z dziećmi wymagającymi opieki – do 13. roku życia, osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących, osób niepełnosprawnych, a także wszystkich innych, które zasłaniają usta i nos).

GDZIE ZASŁANIANIE UST I NOSA JEST OBOWIĄZKOWE?
* na powietrzu, gdy nie można zachować 1,5-metrowej odległości od innych,
* w przestrzeniach zamkniętych (m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu; w samochodzie osobowym – jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień; w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie; w kinie i teatrze; u lekarza, w przychodni, w: szpitalu, salonie masażu i tatuażu; w kościele i szkole, na uczelni; w urzędzie – jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę – i innych budynkach użyteczności publicznej).

GDZIE NIE TRZEBA ZAKRYWAĆ UST I NOSA?
* w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
* w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów i interesantów),
* podczas przebywania w lesie,
* podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

KTO NIE MUSI ZAKRYWAĆ UST I NOSA TAM, GDZIE JEST TO OBOWIĄZKOWE? Osoby, które mają problemy z oddychaniem lub nie mogą zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych. Jeśli taka osoba pojawi się np. w sklepie, to powinna powiadomić obsługę sklepu, że nie może mieć zasłoniętych ust i nosa, aby nie narazić się na interwencję obsługi lub właściciela placówki handlowej, i po przekazaniu takiej informacji może zrobić zakupy.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE – brak limitów.

GASTRONOMIA – w placówkach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami (2 m); obowiązuje zakrywanie nosa i ust (nie dotyczy to konsumpcji) i np. przy wyjściu do toalety w restauracji; zachowane zostają dotychczasowe reżimy sanitarne (np. dezynfekcja stolików).

KOMUNIKACJA PUBLICZNA – w autobusie czy tramwaju może przebywać jednocześnie tyle osób, ile jest miejsc siedzących (jeśli są tylko miejsca siedzące) albo tyle, ile wynosi 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

KWARANTANNA – ograniczenie dotyczy osób, które: przekraczają granicę RP stanowiącą zewnętrzną granicę UE; miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem; mieszkają z osobą, która zostaje skierowana na kwarantannę. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które przyleciały samolotem z kraju, w którym są niższe wskaźniki zachorowań, a które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Chodzi o Czarnogórę, Gruzję, Japonię, Albanię, Koreę, Ukrainę i Kanadę.

ZGROMADZENIA I IMPREZY – w wydarzeniach artystycznych i rozrywkowych organizowanych w otwartej przestrzeni może uczestniczyć więcej niż 150 osób pod warunkiem zachowania zasad dystansu społecznego – liczba uczestników nie może być większa niż 1 osoba na 5 m kw.

UROCZYSTOŚCI RELGIJNE:
* cmentarze – nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników; obowiązuje zasada: 1,5 metry dystansu albo  obowiązek zakrywania ust i nosa.
* msze i obrzędy religijne – nie ma ograniczeń, co do liczby uczestników; w świątyniach i obiektach kultu religijnego obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa.

ŚLUBY CYWILNE – zniesiony został obowiązek zakrywania ust i nosa podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem stanu cywilnego.

ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA – ze względu na sytuację epidemiologiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej lub ograniczyć liczbę dzieci objętych opieką w żłobkach; gmina może zamknąć wszystkie żłobki i przedszkola na swoim terenie.

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY po 26 lipca nie jest już wypłacany.

GRANICE POLSKI – do naszego kraju mogą wjechać jedynie:
* obywatele Polski,
* cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
* cudzoziemcy z Kartą Polaka,
* cudzoziemcy z prawem stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski,
* cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Polski,
* kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego podróżujący tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy: w celu odbioru odpoczynku na terytorium kraju pobytu, albo też po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa wyżej, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych  w ustawie o czasie pracy kierowców,
* uczniowie, studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, doktoranci kształcący się w Polsce,
* naukowcy prowadzący badania lub prace rozwojowe w Polsce,
* obywatele państw członkowskich UE, państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci,
* cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu,
* pasażerowie statku powietrznego wykonującego lot międzynarodowy z lotniska położonego na terytorium: Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei.
* w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RUCH LOTNICZY – ograniczenie dotyczące lotów międzynarodowych przestaje obowiązywać 28 lipca; krajowy ruch lotniczy jest wznowiony – pasażerowie samolotów mogą zająć wszystkie miejsca siedzące.

MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY – przywrócony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej; ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych poza granice zewnętrzne UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *